Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0307-C0001
Номер на проект: 3МС-02-110/01.06.2011
Наименование: Повишаване качеството на продуктите и подобряване организацията на работа в „Аукторисс сийлънтс енд полимерс” ЕООД
Бенефициент: "АУКТОРИСС СИЙЛЪНТС ЕНД ПОЛИМЕРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел, която „Аукторисс сийлънтс енд полимерс” ЕООД си поставя с настоящия проект, е да подобри качеството на своята продукция, повиши значително своята конкурентоспособност и ще разшири пазарните си позиции като усвои и започне да прилага международен стандарт за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008.
Дейности: Дейност 1 - Подготвителни дейности
Дейност 2 - Консултантски услуги по изграждане на СУК съгласно ISO 9001:2008
Дейност 3 - Сертификация на СУК по ISO 9001:2008
Дейност 4 - Покупка и внедряване на контролно измервателно оборудване
Дейност 5 - Визуализационни дейности
Дейност 6 - Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 926 BGN
Общ бюджет: 161 231 BGN
БФП: 119 311 BGN
Общо изплатени средства: 119 311 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 311 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 311 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 101 414 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 897 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 897 BGN
Финансиране от бенефициента 47 055 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой закупено оборудване в т.ч. контролноизмервателно оборудване
Индикатор 6 Увеличение на производителността (в %)
Индикатор 7 Намаление на намаление на себестойността на готовата продукция (в %)
Индикатор 8 Намаление на брака (в %)
Индикатор 9 Увеличение на клиентите(в %)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз