Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0142-C0001
Номер на проект: 3МС-02-58/01.06.2011
Наименование: По-конкурентоспособна чрез въвеждане на международнопризнати стандарти
Бенефициент: "ИРИНА 92-ИРИНА ЧАНКОВА" ЕТ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на българските МСП и в частност в сектора за авторемонтни, автотенекеджийски и автобояджийски услуги
Дейности: Управление на проекта
Изготвяне на предварителен анализ и подготовка за въвеждане на Система за управление на качеството ISO 9001:2008
Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008
Закупуване и внедряване на нова високотехнологична камера за боядисване, съответстваща на изискванията на стандарта за качество ISO 9001:2008
Сертифициране на Система за управление на качеството ISO 9001:2008
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 479 BGN
Общ бюджет: 64 242 BGN
БФП: 47 852 BGN
Общо изплатени средства: 47 852 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 852 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 852 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 674 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 178 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 178 BGN
Финансиране от бенефициента 18 316 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 3 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 4 Трудови/Граждански договори за назначаване на екипа за управление на проекта
Индикатор 5 Междинни отчети по проекта
Индикатор 6 Финален отчет по проекта
Индикатор 7 Копия от протоколи, процедури, договори, фактури, банкови документи
Индикатор 8 ППП за извършено предварително проучване и изготвен анализ
Индикатор 9 Документация за извършено проучване и изготвен анализ
Индикатор 10 ППП за внедряване на система за управление на качеството
Индикатор 11 Документация за внедрена СУК - комплект (Наръчник, процедури и др.)
Индикатор 12 ППП за сертификация на СУК
Индикатор 13 Документация за успешно проведен сертификационен одит - комплект
Индикатор 14 Доклад от независим одит по проекта
Индикатор 15 Материали за визуализация - комплект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз