Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0292-C0001
Номер на проект: 3МС-02-108/01.06.2011
Наименование: Качество и контрол върху процесите в Елементи Груп ООД
Бенефициент: "Елементи Груп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е Елементи Груп ООД да внедри и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за стартиране на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности 1.1 Съставяне на екип по проекта 1.2 Разработване на тръжна документация по проекта
Дейност 2 Изграждане и въвеждане на система за управление на качеството 2.1 Разработване на система за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008 2.2 Внедряване на процедурите и инструкциите 2.3. Верификация на СУК
Дейност 3 Сертификация на СУК по ISO 9001:2008
Дейност 4 Инвестиции в закупуване на контролно-измервателно оборудване 4.1. Избор на подизпълнител 4.2. Доставка на оборудването
Дейност 5 Одит и отчитане 5.1. Отчитане 5.2. Одит
Дейност 6 Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 129 BGN
Общ бюджет: 70 857 BGN
БФП: 52 434 BGN
Общо изплатени средства: 52 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 434 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 569 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 569 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 865 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 865 BGN
Финансиране от бенефициента 19 721 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой закупено оборудване в т.ч. контролноизмервателно оборудване..
Индикатор 6 Увеличение на производителността (в %)..
Индикатор 7 Намаление на разходите за производство (в %)
Индикатор 8 Увеличение на клиентите(в %)..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз