Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0291-C0001
Номер на проект: 3МС-02-107/01.06.2011
Наименование: ДИО ООД – стандарт за качество за по-успешно позициониране на пазара на оптични продукти
Бенефициент: "ДИО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е ДИО ООД да внедри и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за стартиране на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб
Дейности: 1. Предварителни дейности Съставяне на екип по проекта; Разработване на тръжна документация по проекта
2. Изграждане и въвеждане на система за управление на качеството Разработване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008; Внедряване на процедурите и инструкциите; Верификация на СУК
3. Сертификация на СУК по ISO 9001:2008
4. Инвестиции в закупуване на контролно-измервателно оборудване Избор на подизпълнител; Доставка на оборудването
5. Одит и отчитане Отчитане; Одит
6. Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 816 BGN
Общ бюджет: 101 087 BGN
БФП: 74 804 BGN
Общо изплатени средства: 74 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 804 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 583 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 583 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 221 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 221 BGN
Финансиране от бенефициента 30 854 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой закупено оборудване в т.ч. контролноимервателно оборудване
Индикатор 6 Увеличение на производителността (в%)
Индикатор 7 Намаление на разходите за производство (в%)
Индикатор 8 Увеличаване на приходите от износ (в%)
Индикатор 9 Увеличаване на клиентите (в%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз