Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0037-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/039-03
Наименование: Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект обхваща повишаване качеството на живот и съответните екологични условия, както и предотвратяване на рискове с оглед подобряване на физическата среда на територията на Община Габрово. Изпълнението на проекта ще спомогне за предотвратяване на рискове от наводнения, допринасяйки за безопасна и устойчива градска среда с високо екологично и естетическо качество като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възраждане.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 5 Изпълнение на СМР
дейност 6 (дейността се извършва от 7 до 19 м. без 10 и 11 м.) Авторски надзор
дейност 7 Строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 8 Приемане и въвжедане в експлоатация на изпълнението СМР
дейност 9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 926 564 BGN
Общ бюджет: 596 411 BGN
БФП: 596 411 BGN
Общо изплатени средства: 566 591 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 596 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 399 065 BGN
2013 167 525 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
566 591 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 506 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 357 058 BGN
2013 149 891 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
506 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 007 BGN
2013 17 634 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 641 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз