Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/037-03
Наименование: Корекция на река Петърнишка бара в с. Градина
Бенефициент: Община Долни Дъбник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долни Дъбник
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и предотвратяване на възможен риск от наводнение в територията на село Градина.
Дейности: дейност 1 Подготовка, организация и управление на изпълнението на проекта
дейност 2 Организация и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Извършване на СМР
дейност 4 Осъществяване на строителен и авторски надзор
дейност 5 Мониторинг и отчетност
дейност 6 Публичност и визуализация на проекта
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 925 174 BGN
Общ бюджет: 847 180 BGN
БФП: 847 180 BGN
Общо изплатени средства: 804 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 847 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 314 820 BGN
2013 490 000 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
804 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 720 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 281 681 BGN
2013 438 421 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
720 103 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 139 BGN
2013 51 579 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 718 BGN
Финансиране от бенефициента 630 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз