Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/035-02
Наименование: "Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча"
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване качеството на живот и съответните екологични условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения в селищата Мусомище и Брезница на община Гоце Делчев от високи води съответно на реките Мусомишка и Туфча.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта))
Изпълнение на дейност 2 Организиране на информационна кампания за популяризиране на постигнатите резултати и финансовия принос на ЕФРР
Изпълнение на дейност 3 (Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на, строителство и строителен надзор и сключване на договори с изпълнители)
Изпълнение на дейност 4 (Строително-монтажни работи)
Изпълнение на дейност 5 (строителен надзор)
Изпълнение на дейност 6 (авторски надзор)
Изпълнение на дейност 8 (финансов одит и финализиране на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 271 BGN
Общ бюджет: 668 640 BGN
БФП: 651 846 BGN
Общо изплатени средства: 619 254 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 651 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 238 707 BGN
2013 380 547 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
619 254 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 554 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 213 580 BGN
2013 340 489 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
554 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 127 BGN
2013 40 058 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 185 BGN
Финансиране от бенефициента 16 794 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз