Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/032-03
Наименование: Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен
Бенефициент: Община Куклен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Куклен
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване качеството на живот и съответните екологични условия на територията на град Куклен, посредством повишаване на безопасността, подобряване на сигурността и минимизиране на рисковете и щетите причинени от наводнения в градския център.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Управление и изпълнение на проекта
Изпълнение на дейност 2 Избор на фирма за подготовка на тръжна документация
Изпълнение на дейност 3 Избор на фирма за отпечатване на информационните материали по проекта
Изпълнение на дейност 4 Осигуряване на информация и публичност
Изпълнение на дейност 5 Избор на фирма – изпълнител на СМР
Изпълнение на дейност 6 Избор на фирма – изпълнител на СН
Изпълнение на дейност 7 Избор на фирма за извършване на одит
Изпълнение на дейност 8 Извършване на СМР
Изпълнение на дейност 9 Извършване на строителен надзор
Изпълнение на дейност 10 Извършване на авторски надзор
Изпълнение на дейност 11 Отчетност пред УО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 051 184 BGN
Общ бюджет: 903 785 BGN
БФП: 903 785 BGN
Общо изплатени средства: 858 596 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 903 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 584 736 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 273 860 BGN
858 596 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 768 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 523 184 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 245 033 BGN
768 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 135 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 551 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 28 827 BGN
90 379 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз