Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/031-03
Наименование: "Изграждане на съоръжения срещу наводнения на река Крива река в границите на град Плиска, Община Каспичан"
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 25.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и рисковете за живота и имуществото на жителите на град Плиска от наводнения, подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и повишаване стандарта на живот на населението. По този начин ще се надградят и доразвият предишни и настоящи инициативи, поети и реализирани от общината, за постигане на устойчиво развитие на населеното място чрез постигането на по-добра защита от природни бедствия, които биха оказали негативен ефект върху социално-икономическото развитие на общината.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури
дейност 3 Извършване на строително монтажни работи
дейност 4 Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор
дейност 5 Визуализация и публичност
дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 505 BGN
Общ бюджет: 895 606 BGN
БФП: 692 343 BGN
Общо изплатени средства: 657 726 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 692 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 349 000 BGN
2013 308 726 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
657 726 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 588 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 312 263 BGN
2013 276 228 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
588 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 737 BGN
2013 32 497 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 234 BGN
Финансиране от бенефициента 213 851 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз