Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/030-03
Наименование: Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток с.Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до хкм+1780,00
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се изгради общинска инфраструктура за предотвратяване на наводнения посредством изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата за защита на с. Строево от наводнения в един рисков воден участък като по този начин се сведат до минимум неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда и се спомогне за развитието на устойчиви градски ареали. По-конкретно общата цел се свежда до опазване здравето и живота на населението на с. Строево и на тяхното имущество, жилищни и земеделски площи, инфраструктура, като се предотвратяват наводнения от отливния поток в прилежащите терени в участъка на с. Строево, Община Марица в участъка хкм +1220,00 до хкм + 1780,00.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип на проекта и организация на работата (дейността се извършва 1,2,13,14,15 и 16 м.)
дейност 2 Подготовка на документация за избор на изпълнители
дейност 3 Визуализация и публичност на проекта (дейността се извършва 3,4,11, от 14 до 19 м.)
дейност 4 Извършване на Строително-монтажните работи (дейността се извършва 1,2,3,22,23 и 24 м.)
дейност 5 Осъществяване на независим строителен надзор
дейност 6 Осъществяване на авторски надзор (дейността се извършва 10,11,12,15,16,17 и 18 м.)
дейност 7 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 040 054 BGN
Общ бюджет: 668 445 BGN
БФП: 665 892 BGN
Общо изплатени средства: 632 598 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 665 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 222 958 BGN
2013 409 639 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
632 598 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 566 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 199 489 BGN
2013 366 519 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
566 009 BGN
В т.ч. Национално финансиране 99 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 469 BGN
2013 43 120 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 589 BGN
Финансиране от бенефициента 2 553 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 5 $)І&^Изградени подпорни стени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз