Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/028-03
Наименование: Предотвратяване от наводнения на селата Кукорево и Окоп, община Тунджа
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията за живот в населените места Кукорево и Окоп, Община Тунджа чрез превенция на риска от наводнения.
Дейности: Дейност 1. Подготвителни и организационно –административни дейности
Дейност 2. Изготвяне на тръжна документация, обявяване и провеждане на тръжни процедури за: -Избор на изпълнител за СМР -Избор на одитор на проекта -Избор на изпълнител на дейностите по публичност и визуализация на проекта -Избор на изпълнител за разработване на тръжна документация -Избор на изпълнител надзор в сторителството -Избор изпълнител авторски надзор по проекта
Дейност 3. Строително - ремонтни дейности
Дейност 4. Надзор в строителството
Дейност 5. Одит на проекта Изготвяне на одитен доклад
Дейност 6. Осигуряване на публичност и информираност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 017 930 BGN
Общ бюджет: 788 812 BGN
БФП: 788 812 BGN
Общо изплатени средства: 749 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 788 812 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 536 942 BGN
2013 212 430 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
749 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 670 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 480 422 BGN
2013 190 069 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
670 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 520 BGN
2013 22 361 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 881 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз