Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0131-C0001
Номер на проект: 3МС-02-51/01.06.2011
Наименование: Изграждане, внедряване и сертифициране на интеграционна система за управление съгласно изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 гарант за по - добра конкурентоспособност на националния пазар
Бенефициент: "БУЛПЛАН ДИНЕВИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Въвеждането на международния стандарт и Система за управление на на околната среда е един от основните инструменти за създаването на оптимални модели на управление и организация на основните процеси в дейността на предприятието, необходимите фактори за значително повишаване на конкурентоспособността на фирма Булплан Диневи ООД на националния и международен пазар. Това ще допринесе до мултиплициране на инвестиционната дейност от страна на конкурентите в страната с цел постигане на по-добра конкурентоспособност
Дейности: Дейност 1. „Формиране на екип за изпълнение на проекта
Дейност 2. „Избор на доставчик на консултански услуги за изграждане и внедряване на ИСУ
Дейност 3. „Изграждане на ИСУ съответстваща на международен стандарт ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Дейност 4. „Внедряване на СУК, съответстваща на международен стандарт ISO 9001:2008 и ISO 14001:2005
Дейност 5. „Избор на доставчик на технологично оборудване
Дейност 6. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване
Дейност 7. „Избор на доставчик на сертификационни услуги
Дейност 8. „Сертифициране на ИСУ и издаване на сертификат
Дейност 9. „Визуализация и финансов одит” 1 етап
Дейност 9. „Визуализация и финансов одит” 2 етап
Дейност 9. „Визуализация и финансов одит” 3 етап
Дейност 10. „Отчитане на Проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 628 BGN
Общ бюджет: 137 456 BGN
БФП: 102 349 BGN
Общо изплатени средства: 102 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 102 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 726 BGN
2012 80 614 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 467 BGN
2012 68 522 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 988 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 259 BGN
2012 12 092 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 351 BGN
Финансиране от бенефициента 37 261 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Комплект документи на ИСУ за качество и околна среда (БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS)) - Наръчник и процедури
Индикатор 6 Проведено обучение на персонала 1
Индикатор 7 Проведен вътрешен одит І
Индикатор 8 Закупено и инсталирано оборудване съгласно спецификацията І
Индикатор 9 Проведен преглед от ръководството
Индикатор 10 Проведен сертификационен одит на ИСУ (БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS))
Индикатор 11 ИСУ (БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз