Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0130-C0001
Номер на проект: 3МС-02-50/01.06.2011
Наименование: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2005 и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи.
Бенефициент: ЗК АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Въвеждането на международния стандарт и Система за управление на на околната среда е един от основните инструменти за създаването на оптимални модели на управление и организация на основните процеси в дейността на предприятието, необходимите фактори за значително повишаване на конкурентоспособността на фирма 3К АД на националния и международен пазар. Това ще допринесе до мултиплициране на инвестиционната дейност от страна на конкурентите в страната с цел постигане на по-добра конкурентоспособност
Дейности: Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Избор на доставчик на косултантски услуги
Избор на доставчик на Дълготрайни материални активи Доставка на компютри, сървърна конфигурация, измервателни уреди
Избор на доставчик на Дълготрайни нематериални активи софтуер за управление на база данни
Разработване и внедряване на СУОС в „3К” АД, съответстваща на изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 14000:2005 със съдействието на избрания консултант
Доставка на ДМА и ДНА от избраните доставчици и въвеждане в експлоатация на активите
Избор на доставчик на сертификационни услуги
Сертифициране на СУОС и издаване на сертификат
Финансов одит на проекта
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 190 BGN
Общ бюджет: 77 371 BGN
БФП: 57 228 BGN
Общо изплатени средства: 57 228 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 228 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 228 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 644 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 584 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 584 BGN
Финансиране от бенефициента 20 481 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Комплект документи на СУОС (БДС EN ISO 14001:2005) - наръчник и процедури
Индикатор 6 Закупено и инсталирано оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз