Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0295-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-07006
Наименование: Обучение на заетите - инвестиция в развитието на фирмата
Бенефициент: Петрол АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 07.04.2008
Дата на приключване: 07.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: С обучението за придобиване на познания по ключови компетенции да се постигне укрепване на системата за развитие на човешките ресурси "Петрол" АД и "Нафтекс Петрол" ЕООД и привеждане на организацията на труда в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар и на конкретното работно място; да се допълнят, актуализират и обновят знанията на обучаваните спциалисти и работници; да се повиши творческия потенциал мотивацията и управленските умения на включените в проекта лица, необходими за своевременно адаптиране към роменящите се икономически условия.
Дейности: Дейност 1. Пресконференция за оповестяването на стартирането на проекта, подготовка на учебни материали, график на пътуванията и организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта Подготовка на учебни материали, график на пътуванията и организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта
Дейност 2. Обучение от първа модулна програма - една група / 5 / от служители на обекти Изучава се качествено обслужване и управление на връзките с клиентите с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения, маркетинг на търговията на дребно, лоялни клиенти, професионални продажби, обслужване, което продава.
Дейност 3. Обучение от втора модулна програма за мениджъри. Първа част - 2 групи / 12 и 13 / Първата част от учебната програма обхваща:Управление на взаимоотношенията с корпоративни клиенти, Маркетинг на търговията на дребно, лоялни клиенти, оценка на дейността и анализ на силните и слабите страни
Дейност 4. Обучение от първа модулна програма за служители от търговски обекти - първа част - 1 и 6 група Изучава се качествено обслужване и управление на връзките с клиентите с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения, маркетинг на търговията на дребно, лоялни клиенти, професионални продажби, обслужване, което продава
Дейност 5. Обучение първа модулна програма за служителите от търговски обекти, първа част - 7 и 8 група, втора част - 1-ва група Обучението включва следните курсове: Изучава се качествено обслужване и управление на връзките с клиентите с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения, маркетинг на търговията на дребно, лоялни клиенти, професионални продажби, обслужване, което продава.Оценка на дейността, анализ на силни и слаби страни, управление на персонала - екип, мотивация, развитие, умения за провеждане на интервю за подбор на персонал, управление на времето и стреса, обучение за обучаващи, нормативна уредба на търговската дейност.
Дейност 6. Обучение от първа модулна програма за служителите на търговски обекти, втора част - групи 5,6,7 и 8. Оценка на дейността, анализ на силни и слаби страни, управление на персонала - екип, мотивация, развитие, умения за провеждане на интервю за подбор на персонал, управление на времето и стреса, обучение за обучаващи, нормативна уредба на търговската дейност.
Дейност 8. Обучение от първа модулна програма за служители на търговски обекти - първа част - групи 3 и 11 Изучава се качествено обслужване и управление на връзките с клиентите с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения, маркетинг на търговията на дребно, лоялни клиенти, професионални продажби, обслужване, което продава.
Дейност 13. Отчетност по проекта, анализ на ефективността, обработка на анкетни карти, пресконференция за оповестяване на резултатите в края на проекта и обратна връзка Обработка на анкетни карти, анализ на ефективността, оценка на изпълнението и изготвяне на окончателна отчетност
Дейност 7. Обучение от първа модулна програма за служители на търговски обекти - първа част - групи 2, 4, 9 и 10 Изучава се качествено обслужване и управление на връзките с клиентите с цел създаване на дългосрочни взаимоотношения, маркетинг на търговията на дребно, лоялни клиенти, професионални продажби, обслужване, което продава
Дейност 9: Обучение от първа модулна програма за служители на търговски обекти - втора част - групи 4 и 9. Обучението включва следните курсове: Оценка на дейността, анализ на силни и слаби страни, управление на персонала - екип, мотивация, развитие, умения за провеждане на интервю за подбор на персонал, управление на времето и стреса, обучение за обучаващи, нормативна уредба на търговската дейност.
Дейност 10: Обучение от първа модулна програма за служители на търговски обекти - втора част - групи 3 и 11. Обучението включва следните курсове: Оценка на дейността, анализ на силни и слаби страни, управление на персонала - екип, мотивация, развитие, умения за провеждане на интервю за подбор на персонал, управление на времето и стреса, обучение за обучаващи, нормативна уредба на търговската дейност.
Дейност 11: Обучение от първа модулна програма за служители на търговски обекти - втора част - групи 2 и 10. Обучението включва следните курсове: Оценка на дейността, анализ на силни и слаби страни, управление на персонала - екип, мотивация, развитие, умения за провеждане на интервю за подбор на персонал, управление на времето и стреса, обучение за обучаващи, нормативна уредба на търговската дейност.
Дейност 12. Обучение от втора модулна програма за мениджъри. Втора част - 2 групи / 12 и 13 / Обучението включва: нормативна уредба на търговската дейност, Управление на персонала, Умения за провеждане на интервю за подбор, Управление на времето и стреса;
Партньори
Партньори:
Варна Бизнес Сървисиз ЕООД
"Нафтекс Петрол" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 198 BGN
Общ бюджет: 184 825 BGN
БФП: 129 378 BGN
Общо изплатени средства: 129 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 129 378 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 109 971 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 971 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 407 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 407 BGN
Финансиране от бенефициента 69 667 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз