Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/025-01
Наименование: Корекция на река Санданска Бистрица - градски парк Сандански
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 19.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот в гр. Сандански чрез предотвратяване на риска от наводнения
Дейности: дейност 2 Подготовка и стартиране на проекта
дейност 3 Вътрешен мониторинг и контрол
дейност 4 Избор на изпълнители и договаряне
дейност 5 Строително-монтажни работи за обект: Корекция на река Санданска Бистрица – градски парк Сандански
дейност 6 Осъществяване на авторски контрол
дейност 7 Осъществяване на строителен надзор
дейност 8 Въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 9 Визуализация
дейност 10 Информационни събития
дейност 11 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 931 473 BGN
Общ бюджет: 851 799 BGN
БФП: 851 799 BGN
Общо изплатени средства: 809 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 851 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 309 715 BGN
2013 499 494 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
809 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 724 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 277 113 BGN
2013 446 916 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
724 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 602 BGN
2013 52 578 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 3 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 4 ..Жителите на град Сандански
Индикатор 5 ..Майки с деца
Индикатор 6 Гостите на град Сандански и община Сандански (туристи, бизнес пътуващи, други)
Индикатор 7 ..Живущите в близост до коригирания участък
Индикатор 8 .Имоти по десния бряг
Индикатор 9 .Ползватели на Тренировъчно игрище и съблекални
Индикатор 10 Служителите на Направление „Озеленяване”, община Сандански
Индикатор 11 ..Дневния център за работа с възрастни хора с ментални увреждания „Света Неделя”, разположен в Градския парк
Индикатор 12 ..Защитена от заливане територия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз