Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/022-02
Наименование: Превенция на риска от навонения чрез укрепване на напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато в чертите на гр.Костинброд
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект обхваща повишаване качеството на живот и съответните екологични условия, както и предотвратяване рисковете от наводнения, за да подобри физическата среда на територията на Община Костинброд.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР за укрепване на напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато
Дейност 4: Извършване НСН и въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 018 331 BGN
Общ бюджет: 892 473 BGN
БФП: 892 473 BGN
Общо изплатени средства: 847 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 892 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 847 850 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
847 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 758 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 758 602 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
758 602 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 247 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 5 #$%%%Дължина на укрепителни дънни прагове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз