Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0279-C0001
Номер на проект: 3МС-02-100/01.06.2011
Наименование: Управление на качеството и контрол върху цветовете – предпоставка за успешното развитие на НЕО АРТ ООД
Бенефициент: "НЕО АРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е НЕО АРТ ООД да внедри и да започне да прилага международно признати добри практики, чрез които да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за стартиране на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб
Дейности: Дейност 1 Предварителни дейности 1.1 Съставяне на екип по проекта 1.2 Разработване на тръжна документация по проекта
Дейност 2 Изграждане и въвеждане на система за управление на качеството 2.1 Разработване на система за управление на качеството (СУК) съгласно стандарт ISO 9001:2008 2.2 Внедряване на процедурите и инструкциите 2.3. Верификация на СУК
Дейност 3 Сертификация на СУК по ISO 9001:2008
Дейност 4 Инвестиции в закупуване на контролно-измервателно оборудване 4.1. Избор на подизпълнител 4.2. Доставка на оборудването
Дейност 5 Одит и отчитане 5.1. Отчитане 5.2. Одит
Дейност 6 Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 196 BGN
Общ бюджет: 187 467 BGN
БФП: 138 726 BGN
Общо изплатени средства: 138 726 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 138 726 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 726 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 917 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 809 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 809 BGN
Финансиране от бенефициента 50 664 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой закупено оборудване в т.ч. контролноизмервателно оборудване.
Индикатор 6 Увеличение на производителността (в %).
Индикатор 7 Намаление на разходите за производство (в %).
Индикатор 8 Увеличение на клиентите(в %).
Индикатор 9 Съкращаване на времето за броене.
Индикатор 10 Намаляване количеството производствен брак.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз