Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/021-03
Наименование: Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение представлява инвестиция, насочена към предотвратяване на рисковете от наводнения на територията на община Мездра, като фактор, който да подпомогне общинското ръководство в намеренията му да предприеме превантивни мерки в борбата с последиците от потенциалните разрушителни природни стихии.
Дейности: дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
дейност 2: Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3: Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4: Възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП:
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи по корекция на река
дейност 6: Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 7: (дейността се извършва 2,7 и от 11 до 24 м.) Реализиране на мерки за информираност и публичност
дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 049 708 BGN
Общ бюджет: 885 872 BGN
БФП: 885 872 BGN
Общо изплатени средства: 606 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 885 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 349 028 BGN
2013 257 802 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
606 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 752 991 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 312 288 BGN
2013 230 665 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
542 953 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 740 BGN
2013 27 137 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 877 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 5 (*І@@^ Население на градския център, облагодетелствано от изградената инфраструктура
Индикатор 6 ..!@% Население живущо в кварталите, в близост до обекта на интервенция
Индикатор 7 %%))(+ Брой предприятия облагодетелствани от от изградената инфраструктура
Индикатор 8 ЬЦ$### Брой социално-образователни институции облагодетелствани от от изградената инфраструктура
Индикатор 9 @ЧЧ()&^ Изградени дънни прагове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз