Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/019-02
Наименование: Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, както и да се подобри физическата среда чрез ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота, здравето и имуществото на населението в град Калофер посредством изграждане по бреговете на река Тунджа на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предпазване от наводнения и предотвратяване на процесите на ерозия по речните брегове в рамките на населеното място.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за организация, управление и отчетност на проекта)
дейност 2 (Управление и отчетност на проекта)
дейност 3 (Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнител и доставчици. Сключване на договори за обществени поръчки)
дейност 4 (Упражняване на авторски надзор)
дейност 5 (Упражняване на строителен надзор)
дейност 6 (Изпълнение на СМР)
дейност 8 (Информация и публичност)
дейност 9 (Одит на проекта)
дейност 7 (Въвеждане в експлоатация)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 944 712 BGN
Общ бюджет: 766 753 BGN
БФП: 766 753 BGN
Общо изплатени средства: 728 416 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 766 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 314 117 BGN
2013 269 121 BGN
2014 145 178 BGN
2015 0 BGN
728 416 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 651 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 281 052 BGN
2013 240 793 BGN
2014 129 896 BGN
2015 0 BGN
651 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 065 BGN
2013 28 329 BGN
2014 15 282 BGN
2015 0 BGN
76 675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз