Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0277-C0001
Номер на проект: 3МС-02-99/01.06.2011
Наименование: Подобряване качеството и гарантиране сигурността на продуктите на „Екселпак България” ООД
Бенефициент: "Екселпак България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да затвърди устойчивото развитие и повиши конкурентоспособността на „Екселпак България” ООД, като позволи на предприятието да утвърди имиджа си като надежден партньор в рамките на Общия европейски пазар и да разшири дейността си.
Дейности: Предварителни дейности сформиране на екип, разработване на тръжна документация
Консултация по изграждане на СУК ISO 9001:2008 разработване, внедряване на процедурите, верификация
Консултации по внедряване на СУ ISO 22000:2005 избор на изппълнител, разработване, внедряване, верификация
Инвестиции в закупуване на специализиран софтуер
Сертификация по ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005
Информационни дейности и визуализация табелки, листовки
Контрол, вътрешна оценка и отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 313 BGN
Общ бюджет: 108 179 BGN
БФП: 80 593 BGN
Общо изплатени средства: 80 593 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 80 593 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 593 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 504 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 504 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 089 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 089 BGN
Финансиране от бенефициента 29 201 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Намаление на производствените разходи
Индикатор 6 Намаляване брака
Индикатор 7 Нарастване броя на клиентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз