Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0040-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/017-01
Наименование: Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Проектът има за обща цел изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване и ограничаване на наводнения, което ще доведе до намаляване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в община Бяла Слатина, по-конкретно в с. Попица.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Въвеждане на обектите в експлоатация)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 723 082 BGN
Общ бюджет: 541 789 BGN
БФП: 541 789 BGN
Общо изплатени средства: 514 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 541 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 240 425 BGN
2013 274 275 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
514 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 460 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 215 117 BGN
2013 245 404 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
460 520 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 308 BGN
2013 28 871 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 179 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз