Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/015-02
Наименование: Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р.Поповска в рамките на регулацията на гр.Попово от км.4+115 до км.6+567
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за постигане на устойчиво и интегрирано градско развитие на Община Попово чрез изпълнение на мерки за ограничаване на риска от наводнения от река Поповска, преминаваща през град Попово, като в резултат на това гарантира сигурност и защита, повишена привлекателност на градската среда както за местното население, така и за посетители и инвеститори.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Организация и управление на проекта, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол)
Изпълнение на дейност 2 (Изготвяне на документация за участие и провеждана на процедура за възлагане на малка обществена поръчка
Изпълнение на дейност 3 (Действия за информиране и публичност за финансовия приност на ЕФРР)
Изпълнение на дейност 4 (Рехабилитация и възстановяване проводимостта на речното корито от км 4+115,00 до км 4+728,80 – 613 м))
Изпълнение на дейност 5 (Корекция и реконструкция по речното корито на р.Поповска от км 4+728,80 до км 5+056,00 – 328 м)
Изпълнение на дейност 6 (Възстановяване проводимостта на речното корито от км 5+926,00 до км 6+205,00 – 279 м)
Изпълнение на дейност 7 (Осъществяване на авторски и строителен надзор)
Изпълнение на дейност 8 (Въвеждане в експлоатация на обекта))
Изпълнение на дейност 9 (Разработване на средносрочен инвестиционен план за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 877 709 BGN
Общ бюджет: 792 462 BGN
БФП: 788 289 BGN
Общо изплатени средства: 748 874 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 788 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 424 344 BGN
2013 324 530 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
748 874 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 670 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 379 676 BGN
2013 290 369 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
670 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 668 BGN
2013 34 161 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 829 BGN
Финансиране от бенефициента 4 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз