Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/014-02
Наименование: Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Общата цел, към постигането на която е насочено изпълнението на настоящия проект, е повишаване качеството на живот на жителите на град Панагюрище чрез ограничаване на риска от наводнения и свързаните с това негативни последици за човешкото здраве и околната среда.
Дейности: Дейност 1: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: АВТОРСКИ НАДЗОР
Дейност 5: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА Екип за управление на проекта
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 712 301 BGN
Общ бюджет: 657 452 BGN
БФП: 657 452 BGN
Общо изплатени средства: 624 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 657 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 236 840 BGN
2013 387 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
624 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 558 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 211 910 BGN
2013 346 925 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
558 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 931 BGN
2013 40 815 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 745 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз