Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/013-02
Наименование: Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да повиши качеството на живот, да осигури безопасна среда и оптимални екологични условия, да подобри физическaта среда в градския агломерационен ареал на община Ловеч, като част от целенасочената стратегия за социално и екологично възстановяване.
Дейности: дейност 1 Сформиран екип
дейност 2 Реализация на мерки за осигуряване на публичност
дейност 3 Избран консултант за подготовка на тръжни процедури
дейност 4 Подготвена документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 5 Избран изпълнител/и за СМР и надзор Сключен договор/и.
дейност 6 Извършени СМР и надзор
дейност 8 Одитен доклад
дейност 9 Подготвени отчети
дейност 7 Получено ”Разрешение за ползване”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 004 510 BGN
Общ бюджет: 746 473 BGN
БФП: 741 735 BGN
Общо изплатени средства: 704 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 741 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 462 475 BGN
2013 242 173 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
704 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 630 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 413 794 BGN
2013 216 681 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
630 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 682 BGN
2013 25 492 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 174 BGN
Финансиране от бенефициента 4 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз