Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0559-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ В ДРУЖЕСТВОТО
Бенефициент: "МЕЧАНОВ АРХСТУДИО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта, която се отнася до тази схема за безвъзмездна помощ е: да повиши конкурентоспособността на "МЕЧАНОВ АРХСТУДИО" ООД; да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за покриване и въвеждане на международно признати стандарти.
Дейности: Определяне на ръководител проект и асистент по проекта
Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация
Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на софтуера и оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори
Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване и софтуер
Изпълнение
Въвеждане на ИСО 9001:2008
Сертифициране на ИСО 9001
Мониторинг и цялостна комуникация
„Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 253 BGN
Общ бюджет: 80 688 BGN
БФП: 60 516 BGN
Общо изплатени средства: 60 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 516 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 439 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 077 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 077 BGN
Финансиране от бенефициента 22 084 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Извършено проучване на нуждите на дружеството спрямо възможностите на пазара на софтуер/оборудване/услуги
Индикатор 6 Изготвяне на документи за провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на софтуера, оборудването/системата за управление. 2. Проведена оценка на кандидатите. 3. Подписани договори за доставка.
Индикатор 7 1. Подготвени междинни отчети. 2. Подготвени окончателни отчети.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз