Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/002-02
Наименование: Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е подобряване на качеството на живот и защитеността на населението от неблагоприятни екологични условия, както и повишаване привлекателността на градската среда и създаване на условия за устойчиво и интегрирано развитие на Столична община.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Управление и отчитане на проекта)
Изпълнение на дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
Изпълнение на дейност 3 (Строително-монтажни работи)
Изпълнение на дейност 4 (Осъществяване на авторски надзор)
Изпълнение на дейност 5 (Осъществяване на строителен надзор)
Изпълнение на дейност 6 (Осигуряване на информация и публичност)
Изпълнение на дейност 7 (Одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 956 562 BGN
Общ бюджет: 1 191 380 BGN
БФП: 980 079 BGN
Общо изплатени средства: 931 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 980 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 931 075 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
931 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 833 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 833 067 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
833 067 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 008 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 008 BGN
Финансиране от бенефициента 215 101 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 5 Население на столицата (крайни бенефициенти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз