Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/001-02
Наименование: "Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг -L=550 м"
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, чрез превенция на риска от наводнения, както и да се подобри физическата среда на град Пловдив.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта
Дейност 3: СМР -„Корекция и подпорни стени на р. Марица”.
Дейност 4: Извършване НСН и въвеждане в експлоатация
Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 793 141 BGN
Общ бюджет: 1 222 674 BGN
БФП: 1 222 674 BGN
Общо изплатени средства: 1 161 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 222 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 776 073 BGN
2013 385 467 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 161 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 039 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 694 381 BGN
2013 344 892 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 039 273 BGN
В т.ч. Национално финансиране 183 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 692 BGN
2013 40 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 267 BGN
Финансиране от бенефициента 15 870 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз