Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0561-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на предоставяните преводачески услуги от АРТЕ.ДОК ЕООД, чрез въвеждането на система за управление на качеството на преводите по БДС EN 15038:2006 и разработване на специализиран централизиран софтуер за управление и контрол на цялостния процес на превода
Бенефициент: "АРТЕ.ДОК" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се доразвие потенциала на АРТЕ.ДОК ЕООД за конкурентноспособност чрез ефективно предлагане на преводачески услуги и достигане на устойчив напредък в дейността като преводаческа агенция след въвеждането на система за управление на качеството на преводаческите услуги по БДС EN 15038:2006 и внедряване на специализиран централизиран софтуер за управление и контрол на цялостния процес на превода
Дейности: Разработване на специализирания софтуер за централизирано управление предоставянето на преводаческите услуги; доставка на компютърното оборудване необходимо за повишените изисквания на софтуера.
Закупуване на специализиран софтуер за контрол и управление на преводаческите услуги.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на сертифициращ орган за сертификация на системата за управление на качеството на преводаческите услуги по изискванията на БДС EN 15038:2006
Услуги за сертифициране на система за управление по БДС EN 15038:2006 Провеждане на сертификационен одит и получаване на сертификат по изискванията на БДС EN 15038:2006
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение. Изготване на проектно предложение за кандидатстване по процедура "Покриване на международно призноти стандарти".
Извършване на финансов одит на дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ. Извършване на одит на дейности по договор.
Визуализация по проекта. Изработване на материали, свързани с визеализация по проекта.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на одитор за изпълнение на одит на проекта.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на услуги по визуализация на проекта
Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на услуги по разработване на специализиран софтуер за централизирано управление предоставянето на преводаческите услуги и компютърно оборудване, необходимо за повишените изисквания на софтуер
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за предоставяне на консултантска услуга за разработване и въвеждане на система за управление на качеството на преводаческите услуги по изискванията на БДС EN 15038:2006
Изпълнение на договора за предоставяне на консултации по разработване и въвеждане на система за управление на качеството на предоставяните преводачески услуги в съответствие с изискванията на БДС EN 15038:2006
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 138 BGN
Общ бюджет: 46 592 BGN
БФП: 34 944 BGN
Общо изплатени средства: 34 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 072 BGN
2013 - 128 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 811 BGN
2013 - 109 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 703 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 261 BGN
2013 - 19 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 242 BGN
Финансиране от бенефициента 12 713 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Нарастване на производствения капацитет на дружеството.
Индикатор 6 Увеличаване броя на компютърните системи.
Индикатор 7 Въведени нови технологии/ продукти /Въведен специализиран централизиран софтуер/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз