Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0091-C0001
Номер на проект: 3МС-02-36/01.06.2011
Наименование: «ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО – УСПЕШНИЯТ КОД ЗА ВИСОКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ»
Бенефициент: «БРАНДСМАЙЛ» ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение на „БРАНДСМАЙЛ” ООД е затвърждаване на устойчивото развитие на кандидата, повишаване на неговата конкурентоспособност и отговор на изискванията на пазара и нормативната уредба.
Дейности: Управление, наблюдение, контрол, вътрешна оценка и отчетност на проекта За успешното изпълнение и ефективен контрола при изпълнение на дейностите ще бъде сформиран екип за управление, наблюдение и контрол на проекта. Екипът ще извърши подготовката и провеждането на избор на изпълнители, подписването на договори, координирането на изпълнението на услугите и управление на свързаните с тези дейности документооборот, плащания, комуникация с доставчици и управляващия орган, отчитане и визуализация на проекта
Избор на изпълнители Изборът на изпълнители за доставка на всички услуги и активи се извърши съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, Програма ФАР на Европейския съюз и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, което съгласно Насоките за кандидатстване, се прилага задължително, независимо от размера и интензитета на договорената безвъзмездна финансова помощ
Разработване и внедряване на СУК в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 Разработването и внедряването на СУК ще премине през следните основни етапи: Етап 1: Анализ на състоянието Етап 2: Подготовка за разработване и внедряване на СУК Етап 3: Проектиране и разработване на СУК Етап 4: Внедряване на СУК в “БРАНДСМАЙЛ” Етап 5: Измерване, анализ и корекции на СУК Етап 6: Подготовка за сертифициране на системата за управление на системата за управление на качеството в организацията в съответствие със стандарта ISO 9001:2008
Сертифициране на внедрената СУК в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 Получаване на сертификат за качество по ISO9001:2008.
Инвестиции в ДА закупуване и въвеждане в експлоатация на следните активи: 1. Машина за окачествяване на плат 2. Тестер за абразивно износване на плата 3. Кабини за визуална оценка цвета на плата с осветление 4. Машина за тестване устойчивостта на цвета на плата при триене 5. Тестер за пилинг на плата при нормални условия 6. Машина за тест на характеристиките на плата при химическо (сухо) и мокро почистване 7. Резач за взeмане на мостри от плат
Визуализация и одит на проекта Извършване на визуализация и одит на проекта и верифициране на разходите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 112 125 BGN
Общ бюджет: 144 697 BGN
БФП: 108 522 BGN
Общо изплатени средства: 108 522 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 108 522 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 522 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 92 244 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 278 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 278 BGN
Финансиране от бенефициента 37 375 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз