Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0077-C0001
Номер на проект: 3МС-02-33/01.06.2011
Наименование: Интегриране на ISO 14001:2004 към Системата за управление в "Дентален център ФАРМАДЕНТ" ООД
Бенефициент: "Дентален център ФАРМАДЕНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез повишаване на ефективността и постигане н съответствие с международно признати стандарти
Дейности: 1. Дейности за консултантски услуги Дейности за разработване и внедряване на СУОС съгласно стандарт ISO 14001:2004.
2.Дейности за инвестиции в активи Доставка на Дигитален / Цифров рентген за панорамни снимки
3. Дейности за услуги за сертифициране на СУ Сертификация на внедрена СУОС по ISO 14001:2004
4. Други дейности свързани с изпълнението на проекта Визуализация, одит и техническо управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 906 BGN
Общ бюджет: 217 125 BGN
БФП: 149 599 BGN
Общо изплатени средства: 149 599 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 599 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 599 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 127 159 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 440 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 440 BGN
Финансиране от бенефициента 67 664 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой въведени сертификати в подкрепеното предприятие
Индикатор 2 Създадени инвестиции в ДЦ Фармадент
Индикатор 3 Въведени нови технологии, продукти и услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз