Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0073-C0001
Номер на проект: 3МС-02-30/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Строймакс" ООД чрез внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на 14001:2004
Бенефициент: "Строймакс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: повишаване на ефективността и конкурентноспособността на „СТРОЙМАКС” ООД чрез постигане на съответствие с международно признати стандарти за качество и управление на околната среда, подобряване на достъпа до информационни иконсултантски услуги, отговарящи на нуждите на предприятието.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта. Разпределение на функциите.
Дейност 2. Подготовка на документация за провеждане на процедура(и) за избор на изпълнител-доставчик(ици) на консултантски услуги по разработване и внедряване на “СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА EN ISO 14
Дейност 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител - доставчик на консултантски услуги по разработване и внедряване на “СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА EN ISO 14001:2004 . Сключване на договор с из
Дейност 4. Разработване и внедряване на “СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА EN ISO 14001:2004
Дейност 5. Провеждане на процедура за избор на изпълнител - доставчик на услуги по сертифициране “СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА EN ISO 14001:2004 . Сключване на договор с избрания изпълнител - доставчи
Дейност 6. Сертифициране на “СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА EN ISO 14001:2004
Дейност 7. Фактическо управление на проекта
Дейност 8. Публичност и визуализация
Дейност 9. Одит на проекта
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 070 BGN
Общ бюджет: 21 430 BGN
БФП: 15 850 BGN
Общо изплатени средства: 15 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 850 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 472 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 377 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 377 BGN
Финансиране от бенефициента 6 010 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 3 Внедряване на процедура за вътрешни одити и за преглед на системата от ръководството
Индикатор 4 Дял на износ
Индикатор 5 Използване на качествени консултантски услуги свързани с проектното предложение
Индикатор 6 Намаляване енергоемкостта на ресурсите и производствения процес
Индикатор 7 Използване на качествени консултантски услуги свързани с разработване и въвеждане на СУОС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз