Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0080-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/034-02
Наименование: Почистване на речното корито на р. Струма и изграждане на защитни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг за предпазване от ерозия и наводнения
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 07.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Да се предпази от наводнения територията на град Симитли по поречието на река Струма, с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.
Дейности: дейност 1 Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта
дейност 2 Избор на изпълнители на дейностите по проекта
дейност 3 Строително – монтажни работи за предотвратяване на наводнения
дейност 4 Осъществяване на строителен и авторски надзор
дейност 5 Одит на проекта
дейност 6 Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 049 415 BGN
Общ бюджет: 770 204 BGN
БФП: 770 204 BGN
Общо изплатени средства: 636 751 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 770 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 636 751 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
636 751 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 654 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 569 725 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
569 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 026 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз