Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/033-02
Наименование: "Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, Община Искър"
Бенефициент: Община Искър
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Искър
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проект „Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска, за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Искър, общ. Искър” е да се намалят потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда в общината, чрез прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията. В тази връзка настоящото предложение представлява изпълнение на конкретните цели от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като по този начин допринася за постигането и на нейната основна цел: „Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения”.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта;
дейност 2: Процедури за възлагане на обществени поръчки;
дейност 3: Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска;
дейност 4: Осъществяване на авторски и строителен надзор на строително монтажните работи;
дейност 5: Дейности по осигуряване на информация и публичност;
дейност 6: Въвеждане на обектите в експлоатация;
дейност 7: Одит на проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 813 746 BGN
Общ бюджет: 708 047 BGN
БФП: 708 047 BGN
Общо изплатени средства: 546 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 708 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 270 571 BGN
2013 276 185 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
546 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 601 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 242 089 BGN
2013 247 113 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
489 203 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 481 BGN
2013 29 072 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 553 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз