Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0075-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/031-02
Наименование: Мерки за предотвратяване на наводнения в община Правец, включващо корекция на р. Скърнавска и р. Витомерица, гр. Правец
Бенефициент: Община Правец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Правец чрез мерки за предотвратяване на наводненията и подобряване качеството на околната среда.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация
дейност 3: Провеждане на тръжни процедури
дейност 4: Поддейност 4.1: Корекция на река Скърнавска в гр. Правец. Поддейност 4.2: Частична корекция на река Витомерица гр.Правец.
дейност 5: Авторски и строителен надзор
дейност 6: Извършване на независим финансов одит на проекта
дейност 7: Провеждане на дейности по информираност и публичност на проекта
дейност 8 : Провеждане на дейности по информираност и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 008 482 BGN
Общ бюджет: 892 552 BGN
БФП: 892 552 BGN
Общо изплатени средства: 887 374 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 892 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 335 320 BGN
2013 552 424 BGN
2014 0 BGN
2015 - 371 BGN
887 374 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 758 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 300 023 BGN
2013 494 274 BGN
2014 0 BGN
2015 - 332 BGN
793 966 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 297 BGN
2013 58 150 BGN
2014 0 BGN
2015 - 39 BGN
93 408 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз