Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/030-03
Наименование: Корекция на река Глазне в гр. Банско - І етап, община Банско
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Общата / основна цел на Проектното предложение „Корекция на река “Глазне” в град Банско – I-ви етап, община Банско”, е напълно съвместима и в съответствие с основната цел на Операция 4.1: Дребномащабни местни инвестиции”: „ ... да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции.”. По проекта се изискват средства за да се подкрепят важни и полезни, спешни и неотложни дребномащабни местни инвестиции и мерки за изграждане на съоръжения срещу стихийните наводнения от река Глазне в град Банско.
Дейности: дейност 1 Формиране и институционализиране на ЕОУП - старт на изпълнението на проекта и регулярна дейност до финализиране на проекта.
дейност 2 провеждане на конкурс съгласно НВМОП за избор на фирама изпълнител за разработване на тръжни процедури по проекта.
дейност 3 Обява и провеждане на процедури по ЗОП/ НВМОП за избор на изпълнител на СМР и за изпълнители на другите дейности по проекта.
дейност 5 Информация и публичност по изпълнението на проекта.(дейнстта се извършва и 1-ят месец от проекта)
дейност 6 Авторски надзор.
дейност 7 Строителен надзор.
дейност 8 Независим одит по проекта.
Дейност 4 СМР дейности по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 017 647 BGN
Общ бюджет: 875 603 BGN
БФП: 875 603 BGN
Общо изплатени средства: 831 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 875 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 831 822 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
831 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 744 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 744 262 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
744 262 BGN
В т.ч. Национално финансиране 131 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 560 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 560 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз