Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0051-C0001
Номер на проект: 3МС-02-26/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Медико ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти
Бенефициент: Медико ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Да повиши конкурентоспособността на „Медико” ЕООД чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за информационна сигурност, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност и система за управление на околната среда.
Изпълнение на Дейност 1 Разработване и внедряване на система за управление на информационната сигурност и система за управление на околната среда.
Изпълнение на дейност 2 Доставка и инсталиране на оборудване
Подготовка на Дейност 3 Доставка и инсталиране на програмен продукт за фирмена информационна система
Изпълнение на Дейност 3 Доставка и инсталиране на програмен продукт за фирмена информационна система
Подготовка на Дейност 4 Сертификация на системата за управление на околната среда и системата за управление на информационната сигурност за съответствие с ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Изпълнение на Дейност 4 Сертификация на системата за управление на околната среда и системата за управление на информационната сигурност за съответствие с ISO 14001:2004 и ISO 27001:2005
Подготовка на Дейност 5 Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 5 Одит на проекта
Подготовка на Дейност 6 Визуализация на дейностите по проекта
Изпълнение на Дейност 6 Визуализация на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 041 BGN
Общ бюджет: 92 055 BGN
БФП: 69 041 BGN
Общо изплатени средства: 69 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 041 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 685 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 685 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 356 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 356 BGN
Финансиране от бенефициента 23 014 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой комплект документи на СУОС (ISO 14001:2004) и на СУИС ISO ( 27001:2005) , Наръчник и процедури
Индикатор 6 Проведено едно еднодневно обучение на персонала
Индикатор 7 Проведен вътрешен одит
Индикатор 8 Провеждане на преглед от ръководството
Индикатор 9 Закупен и инсталиран софтуер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз