Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/026-02
Наименование: Защита на населението на град Роман от наводнения при преминава на река Искър през града
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 17.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Роман
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване качеството на живот и съответните екологични условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения в гр. Роман от високи води на река Искър. Да се предпази населението на гр. Роман в община Роман от наводнение с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта))
дейност 2 Организиране на информационна кампания за популяризиране на постигнатите резултати и финансовия принос на ЕФРР)
дейност 3 (Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектиране, строителство и строителен надзор и сключване на договори с изпълнители)
дейност 4 (Строително-монтажни работи)
дейност 5 (строителен надзор)
дейност 6 (авторски надзор)
дейност 7 (финансов одит и финализиране на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 033 879 BGN
Общ бюджет: 921 779 BGN
БФП: 921 779 BGN
Общо изплатени средства: 867 855 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 921 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 597 322 BGN
2015 270 534 BGN
867 855 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 783 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 534 446 BGN
2015 242 056 BGN
776 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 138 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 876 BGN
2015 28 477 BGN
91 353 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 5 Брой къщи и частни имоти, предпазени от заливане
Индикатор 6 (Д) Предпазена територия от заливане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз