Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/019-02
Наименование: Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен
Бенефициент: Община Венец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 28.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Венец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения за населението в Община Венец чрез почистване на дере, изграждане и укрепване на значими и полезни дребномащабни съоръжения, допринасящи за подобряване на физическата среда и за икономическо и местно развитие.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
дейност 3 (Процедури за избор на изпълнител)
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: "Корекция, почистване и разширяване на речно корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен")
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 8 (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 025 117 BGN
Общ бюджет: 941 841 BGN
БФП: 941 841 BGN
Общо изплатени средства: 894 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 941 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 631 910 BGN
2013 304 706 BGN
2014 0 BGN
2015 - 41 868 BGN
894 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 800 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 565 393 BGN
2013 272 632 BGN
2014 0 BGN
2015 - 37 461 BGN
800 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 141 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 517 BGN
2013 32 074 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 407 BGN
94 184 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 .!Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 V?Дължина на почистените речни корита и дерета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз