Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0076-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/018-02
Наименование: Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска рекав района около моста за влизане в кв Раковица
Бенефициент: Община Берковица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Проектът има за обща цел ограничаване на рисковете за живота на хората и щетите за тяхното имущество, причинени от наводнения. За постигане на целта се предвижда изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на две речни корита преминаващи през гр. Берковица.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за управление и мониторинг на проекта
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
дейност 3 Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР)
дейност 4 Извършване на строителен надзор
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 6 Отчитане и одит на проекта
дейност 7 Провеждане на информационни дни и осигуряване на публичност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 042 204 BGN
Общ бюджет: 965 137 BGN
БФП: 965 137 BGN
Общо изплатени средства: 916 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 965 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 346 533 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 570 347 BGN
916 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 820 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 310 056 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 510 311 BGN
820 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 144 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 477 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 60 037 BGN
96 514 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 ..!Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 !Дължина на почистените речни корита и дерета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз