Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/017-03
Наименование: "Корекция на река Места при град Якоруда- етап VI и етап VII"
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е в съответствие с целта на Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, както и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Настоящото проектно предложение по същество представлява инвестиция, насочена към подобряване на качеството на околната среда и превенция на риска от наводнения на територията на община Якоруда, като фактор, който да подпомогне общинското ръководство в намеренията му да предприеме превантивни мерки в борбата с последиците от потенциалните разрушителни природни стихии. Общата цел на проекта: Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в община Якоруда, чрез прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения
Дейности: дейност 1: Предварителен анализ и оценка нуждата от интервенция и действия по подготовката на проектното предложение
дейност 2: Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3: Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители:
дейност 5: Изпълнение на строително-монтажни работи по корекция на река Места
дейност 6: Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 7: Реализиране на мерки за информираност и публичност
дейност 8: Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 800 351 BGN
Общ бюджет: 714 858 BGN
БФП: 714 858 BGN
Общо изплатени средства: 679 115 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 714 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 266 117 BGN
2013 412 998 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
679 115 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 607 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 238 104 BGN
2013 369 525 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
607 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 012 BGN
2013 43 473 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 486 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 ..Население живущо в жилщен район, в близост до обекта на интервенция, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения
Индикатор 4 ..Търговски предприятия, в близост до обекта на интервенция
Индикатор 5 ...Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 6 Изградени подпорни стени
Индикатор 7 ..Изградени дънни прагове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз