Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0036-C0001
Номер на проект: 3МС-02-20/01.06.2011
Наименование: Разработване,внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството,съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и закупуване на дълготрайни материални активи-оборудване
Бенефициент: "САМОСТОЯТЕЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "ЛИНА"" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Въвеждането на международния стандарт и Система за управление на качеството, в съчетание с внедряването на нова автоматизирана Интегрирана система с модули за биохимия и имунология за обработка и изследване на пациентски проби, е един от основните инструменти за създаването на оптимални модели на управление и организация на основните процеси в дейността на предприятието, които са необходимите фактори за значително повишаване на конкурентоспособността на фирма МДЛ “ЛИНА” ЕООД на националния пазар. Това ще допринесе до мултиплициране на инвестиционната дейност от страна на конкурентите в страната с цел постигане на по-добра конкурентоспособност
Дейности: Подготовка за изпълнение на Дейност 1 Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Изпълнение на Дейност 1 Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Подготовка за изпълнение на Дейност 2 Избор на доставчик на консултантски услуги
Изпълнение на Дейност 2 Избор на доставчик на консултантски услуги
Подготовка за изпълнение на Дейност 3 Избор на доставчик на Дълготрайни материални активи
Изпълнение на Дейност 3 Избор на доставчик на Дълготрайни материални активи
Подготовка за изпълнение на Дейност 4 Разработване и внедряване на Система за управление на качеството в МДЛ “ЛИНА" ЕООД според изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 със съдействието на избрания консултант
Изпълнение на Дейност 4 Разработване и внедряване на Система за управление на качеството в МДЛ “ЛИНА" ЕООД според изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 със съдействието на избрания консултант
Подготовка за изпълнение на Дейност 5 Доставка на ДМА от избрания доставчк
Изпълнение на Дейност 5 Доставка на ДМА от от избрания доставчк
Подготовка за изпълнение на Дейност 6 Избор на доставчик на сертификационни услуги
Изпълнение на Дейност 6 Избор на доставчик на сертификационни услуги
Подготовка за изпълнение на Дейност 7 Сертифициране на СУК и издаване на сертификат
Изпълнение на Дейност 7 Сертифициране на СУК и издаване на сертификат
Подготовка за изпълнение на Дейност 8 Финансов одит на проекта и визуализация
Консултантски услуги за изготвяне на проекта
Изпълнение на Дейност 8 Финансов одит на проекта и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 000 BGN
Общ бюджет: 317 838 BGN
БФП: 149 290 BGN
Общо изплатени средства: 149 269 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 269 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 269 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 878 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 878 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 390 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 390 BGN
Финансиране от бенефициента 169 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Комплект документи на Система за управление на качеството (ISO 9001:2008) - Наръчник и процедури
Индикатор 6 Проведено обучение на персонала
Индикатор 7 Проведен вътрешен одит
Индикатор 8 Проведен преглед от ръководството
Индикатор 9 Закупено и инсталирано оборудване съгласно спецификацията
Индикатор 10 Проведен сертификационен одит на Система за управление на качеството (ISO 9001:2008)
Индикатор 11 Издаден сертификат - на Система за управление на качеството (ISO 9001:2008)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз