Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0273-C0001
Номер на проект: 3МС-02-97/01.06.2011
Наименование: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА “С И Р КЪМПАНИ” ООД ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ
Бенефициент: "СИР КЪМПАНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез въвеждане на системи за управление, постигане с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на: Дейност Сформиране на екип за управление на проекта
Основна Дейност 1.: Разработване и внедряване на СУОС в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 14001:2005.
Поддейност 1.1. Подготовка и изпращане на покани до трима потенциални доставчици на услугата по внедряване на СУОС.
Поддейност 1.2. Оценка на представените в отговор на поканите оферти, които съдържат техническо и финансово предложение;
Поддейност 1.3. Определяне на изпълнител и сключване на договор за изпълнение
Поддейност 1.4. Разработване и внедряване на СУОС
Подготовка и изпълнение на Основна Дейност 2: Инвестиции в активи
Поддейност 2.1 Подготовка на документация за провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудване и съгласуване с ДО
Поддейност 2.2. Провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудване. Сключване на договор с избрания доставчик.
Поддейност 2.3. Доставка и монтаж на оборудването
Подготовка и изпълнение на Основна Дейност 3.: Сертифициране на внедрената СУОС в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 14001:2005
Поддейност 3.1. Подготовка и изпращане на покани до трима потенциални доставчици на услугата по сертифициране
Поддейност 3.2. Оценка на представените в отговор на поканите оферти, които съдържат техническо и финансово предложение;
Поддейност 3.3. Определяне на изпълнител и сключване на договор за изпълнение
Поддейност 3.4. Сертификация.
Подготовка и изпълнение на Дейност: Публичност и визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност : Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност: Управление на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 810 BGN
Общ бюджет: 182 488 BGN
БФП: 136 866 BGN
Общо изплатени средства: 136 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 866 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 336 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 336 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 530 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 530 BGN
Финансиране от бенефициента 46 270 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 14001:2005
Индикатор 6 Въведена технология за еколосъобразно боядисване на автомобили


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз