Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0028-C0001
Номер на проект: 3МС-02-18/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен"ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност
Бенефициент: „Групова Практика за Първична Медицинска Помощ – Сливен” ООД, гр. Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики.
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Разработване и внедряване на СУК и СУИС
Изпълнение на Дейност 1. Разработване и внедряване на СУК и СУИС
Подготовка на Дейност 2. Доставка и инсталиране на оборудване
Изпълнение на Дейност 2. Доставка и инсталиране на оборудване
Подготовка на Дейност 3. Доставка и инсталиране на програмен продукт за болнична информационна система.
Изпълнение на Дейност 3. Доставка и инсталиране на програмен продукт за болнична информационна система.
Подготовка на Дейност 4. Сертификация на СУК и СУИС за съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.
Изпълнение на Дейност 4. Сертификация на СУК и СУИС за съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005
Подготовка на Дейност 5. Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 5. Одит на проекта
Подготовка на Дейност 6. Визуализация на дейностите по проекта.
Изпълнение на Дейност 6. Визуализация на дейностите по проекта.
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 895 BGN
Общ бюджет: 116 636 BGN
БФП: 87 477 BGN
Общо изплатени средства: 87 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 477 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 356 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 122 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 122 BGN
Финансиране от бенефициента 34 298 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой комплект документи на система за управление на качеството (ISO 9001:2008) и система за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005) - Наръчник и процедури;
Индикатор 6 Проведено еднодневно обучение на персонала
Индикатор 7 Проведен вътрешен одит
Индикатор 8 Проведен преглед от ръководството
Индикатор 9 Закупено и инсталирано оборудване, съгласно спецификацията;
Индикатор 10 Закупено и инсталирано оборудване, съгласно спецификацията;
Индикатор 11 Закупен и инсталиран софтуер, съгласно спецификацията
Индикатор 12 Проведен един сертификационен одит на два етапа на система за управление на качеството (ISO 9001:2008) и система за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз