Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0612-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Постигане на качество и ефективност чрез внедряване на ISO 9001 в Галко АД
Бенефициент: "ГАЛКО" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Общата цел на нашия проект е създаване на конкурентоспособно предприятие с качествено и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на европейския и световен пазар
Дейности: I.Подготвителни дейности
II.Избор на консултантска организация
III. Разработване и внедряване на интегрираната система ISO 9001
IV. Внедряване на системата
V. Избор на подизпълнител и доставка на софтуер
VI. Избор на сертифицираща организация
VII. Провеждане на сертификационни одити
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 900 BGN
Общ бюджет: 83 470 BGN
БФП: 62 603 BGN
Общо изплатени средства: 62 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 603 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 212 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 212 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 390 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 390 BGN
Финансиране от бенефициента 22 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1:Изпратени запитвания към изпълнители на услуги
Индикатор 6 2:Получени оферти от изпълнители (консултация, сертификация, счетоводен одит, визуализация)
Индикатор 7 3:Сключени договори с изпълнители
Индикатор 8 4:Разработена и внедрена система за управление на качеството
Индикатор 9 5:Създадено описание на функционалности
Индикатор 10 6:Разработено тръжно досие
Индикатор 11 7:Направена публикация в пресата
Индикатор 12 8:Оценителен доклад за избор на доставчик
Индикатор 13 9:Сключен договор
Индикатор 14 10:Доставен софтуер за управление на производствения процес
Индикатор 15 11:Внедрен софтуер за управление на основните процеси
Индикатор 16 12:Проведен сертификационен одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз