Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0025-C0001
Номер на проект: 3МС-02-15/01.06.2011
Наименование: "Устойчиво развитие на "Мебели Иввекс" ООД"
Бенефициент: "МЕБЕЛИ ИВВЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и конкурентоспособността на Мебели Иввекс ООД, чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008. Това е необходимо с цел оптимизиране на работните процеси и увеличаване възможностите за устойчиво развитие на фирмата.
Дейности: Дейност 1 Подготвителна
Дейност 1.1 Сформиране на екип по проекта, разпределяне на отговорностите
Дейност 2 Консултантска дейност
Дейност 2.1 Разработване на критерии за избор на консултантска организация и провеждане на сответната процедура;
Дейност 2.2 Избор на консултантска организация
Дейност 2.4 Внедряване на системата за управление на качеството;
Дейност 2.5 Разработване на критери за избор на сертифицираща организация и провеждане на сответната процедура;
Дейност 2.6 Избор на сертифицираща оранизация ;
Дейност 2.7 Сертифициране на СУК ISO 9001:2008\Провеждане на сертификационен одит
Дейност 3 Инвестиционна дейност
Дейност 3.1 Разработване на документация за избор на доставчик
Дейност 3.2 Провеждане на процедура за избор на доставчик ERP система;
Дейност 3.3 Доставка и въвеждане в експлоатация;
Дейност 4 Заключителни дейности
Дейност 4.1 Одит
Дейност 4.2 Финансов отчет
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 000 BGN
Общ бюджет: 197 888 BGN
БФП: 148 416 BGN
Общо изплатени средства: 148 416 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 416 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 416 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 154 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 154 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 262 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 262 BGN
Финансиране от бенефициента 50 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Успешно проведена процедура за избор на консултантска организация за въвеждане на СУК
Индикатор 6 Въведена СУК в съответствие с ISO 9001:2008
Индикатор 7 Успешно проведена процедура за избор на сертифицираща организация
Индикатор 8 Сертифицилана СУК в съответствие с ISO 9001&2008
Индикатор 9 Успешно проведена процедура за избор на доставчик на ERP система
Индикатор 10 Доставена и въведена в експлоатация ERP система
Индикатор 11 Обучени служители на предприятието за работа с новия софтуер и СУК;
Индикатор 12 Приключил успешно проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз