Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0256-C0001
Номер на проект: 3МС-02-90/01.06.2011
Наименование: Повишаване ефективността на “Скорпио Ойл Транспорт” ООД чрез внедряване на СУК по международен стандарт ISO 9001
Бенефициент: "СКОРПИО ОЙЛ ТРАНСПОРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на „Скорпио Ойл Транспорт” ООД чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Организация и управление
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Консултантски услуги за въвеждане на СУК
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Консултантски услуги за сертифициране на СУК
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Отчетност и контрол
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Информиране
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 484 BGN
Общ бюджет: 28 420 BGN
БФП: 21 315 BGN
Общо изплатени средства: 21 315 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 315 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 315 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 118 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 197 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 197 BGN
Финансиране от бенефициента 7 161 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Проведена процедура за избор на външен изпълнител – консултантска фирма
Индикатор 6 Сключен договор с консултантска фирма
Индикатор 7 Протокол от предварителна среща между консултантската фирма и „Скорпио Ойл Транспорт” ООД.
Индикатор 8 Одитен доклад за настоящото състояние на фирмата
Индикатор 9 Протокол от проведено обучение
Индикатор 10 Програма за разработване и внедряване на документи по СУК
Индикатор 11 Политика по качеството
Индикатор 12 Наръчник по качеството и процедури по качеството.
Индикатор 13 Проведена процедура за избор на външен изпълнител – сертифицираща организация
Индикатор 14 Сключен договор със сертифицираща организация
Индикатор 15 Проведена среща между представители на „Скорпио Ойл Транспорт” ООД с представители на консултантската фирма, разработила и внедрила СУК и сертифициращия орган
Индикатор 16 Протокол от проведен сертификационен одит
Индикатор 17 Доклад за проведен сертификационен одит
Индикатор 18 Получен сертификат за внедрен стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Индикатор 19 Информационна табела..
Индикатор 20 Публикация -
Индикатор 21 - Публикация
Индикатор 22 Публикация-
Индикатор 23 -Публикация -
Индикатор 24 Одиторски доклад
Индикатор 25 Заповед на управителя за сформиране на екип
Индикатор 26 Длъжностни характеристики на членовете на екипа
Индикатор 27 Технически отчет
Индикатор 28 Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз