Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0073-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/016-03
Наименование: Предотвратяване на наводнения по коритото на р.Тополница в община Лесичово
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 09.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Лесичово
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е ограничаване и максималното предотвратяване на рисковете и щетите за здравето на населението и околната среда в община Лесичово чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения.
Дейности: дейност 1 (Подготовка, организация и управление на изпълнението на проекта)
дейност 2 (Организация и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Осъществяване на строителен и авторски надзор)
дейност 5 (Мониторинг и отчетност)
дейност 6 (Публичност и визуализация на проекта)
дейност 7 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 027 554 BGN
Общ бюджет: 863 143 BGN
БФП: 858 517 BGN
Общо изплатени средства: 815 591 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 858 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 815 591 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
815 591 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 729 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 729 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
729 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 852 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 852 BGN
Финансиране от бенефициента 4 625 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 ..Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени мест
Индикатор 4 ...Дължина на почистените речни корита и дерета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз