Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/014-02
Наименование: Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на южно дере при I-ва промишлена зона гр.Момчилград / I-ви етап/ L=200 м. от км.0+137,92 до км.0+337,92
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект „Брегоукрепване и възстановяване на пропусната способност на Южно дере при I –ва промишлена зона гр. Момчилград / І -ви етап / L =200 м. от км 0+137,92 до км 0 + 337,92” е в съответствие с основната цел на операция 4.1. „ Дребномащабни местни инвестиции” , а именно подпомагане на местното развитие чрез подкрепяне реализацията на важни и полезни дребномощабни местни инвестиции. Общата цел на проекта е в пълен синхрон и с основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , а именно ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Момчилград, чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП)
дейност 3 (Изпълнение на строително – монтажни дейности, авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол)
дейност 4 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
дейност 5 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 007 028 BGN
Общ бюджет: 995 606 BGN
БФП: 995 606 BGN
Общо изплатени средства: 945 825 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 995 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 334 837 BGN
2013 610 989 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
945 825 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 846 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 299 591 BGN
2013 546 674 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
846 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 246 BGN
2013 64 315 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 561 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 4 Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз