Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0251-C0001
Номер на проект: 3МС-02-87/01.06.2011
Наименование: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и закупуване на ДМА – GPS приемници, роботизирана тотална станция
Бенефициент: ЕТ "ИНТЕРФЕЙС - ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждането на Система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 и закупуване на нови ДМА е един от основните инструменти за създаването на оптимални модели на управление и организация на основните процеси в дейността на предприятието, необходимите фактори за значително повишаване на конкурентоспособността на фирма ЕТ "ИНТЕРФЕЙС - Петко Казанлъклиев" на националния пазар. Това ще допринесе до мултиплициране на инвестиционната дейност от страна на конкурентите в страната с цел постигане на по-добра конкурентоспособност
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на доставчик на консултантски услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Избор на доставчик на Дълготрайни материални активи
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Разработване и внедряване на Система за управление на качеството в ЕТ „ИНТЕРФЕЙС – ПЕТКО КАЗАНЛЪКЛИЕВ” според изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 със съдействието на избрания консултант
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на ДМА от избрания доставчк
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Избор на доставчик на сертификационни услуги
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Сертифициране на СУК и издаване на сертификат
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Финансов одит на проекта и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 000 BGN
Общ бюджет: 110 496 BGN
БФП: 81 373 BGN
Общо изплатени средства: 81 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 373 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 167 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 167 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 206 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 206 BGN
Финансиране от бенефициента 29 706 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Комплект документи на Система за управление на качеството (ISO 9001:2008) - Наръчник и процедури.
Индикатор 6 Проведено обучение на персонала.
Индикатор 7 Проведен вътрешен одит.
Индикатор 8 Проведен преглед от ръководството.
Индикатор 9 Закупено и инсталирано оборудване съгласно спецификацията.
Индикатор 10 Проведен сертификационен одит на Система за управление на качеството (ISO 9001:2008).
Индикатор 11 Издаден сертификат - на Система за управление на качеството (ISO 9001:2008).


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз