Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0237-C0001
Номер на проект: 3МС-02-84/01.06.2011
Наименование: Въвеждане на ISO 9001 и СЕ маркировка
Бенефициент: "БУЛКОРП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта, която се отнася до тази схема за безвъзмездна помощ е: да повиши конкурентоспособността на "Булкорп" ООД; да го подготви да се справи с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчивото му развитие, което има потенциал за растеж; целенасочена инвестиционна подкрепа за покриване и въвеждане на международно признати стандарти.
Дейности: Опредeляне на ръководител проект и асистент по проекта сформиране на екип, който осигурява успешното изпълнение и реализиране на дейностите
Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация по отношение на избора на доставчик на оборудване според изискванията и спесификациите, разработени от кандидата. Съгласуване на тръжната документация и процедурата и получаване на одобрение от Договарящия орган по ОП ”Конкурентноспособност” Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация по отношение на избора на консултант за въвеждането на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и консултант за въвеждане на СЕ маркировка за противокуршумни стъкла съгласно система 1 на стандарти БСД EN 14449 и БДС EN 1063
Провеждане на търг за избор на доставчик на оборудването, избор на доставчик и подписване на договор Подготовка на търг- процедура по открит избор на доставчик на оборудването. Оценяване на оферти от комисията.Изготвяне на решение за класиране на кандидатите и определяне изпълнител.Съгласуване на тръжната документация ипроцедурата и получаване на одобрениеот Договарящия орган по ОП”Конкурентноспособност”. Изпращане покана за сключване на договор с избрания изпълнител.Подписване на договор за доставка на оборудването.
Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване Доставка на оборудването според условията и спесификациите на договорите за доставка; Пред инсталационна подготовка; Инсталиране на оборудването и въвеждането му в производствения процес.Обучение на персоналаза работа с оборудването според изискванията на законодателството.Тестов период за работа на оборудването-извършване на необходимите проби за работа на инсталираното оборудване.
Изпълнение Въвеждане на оборудването в режим на пълно натоварване след успешно преминаване на тестовия период и технологичните проби
Мониториг и цялостна документация Постоянен процес на комуникация с Договарящия орган по ОП ”Конкурентноспособност”. Мониторинг на текущото изпълнение на проекта. Оповестяване на изпълнението и резултатите по проекта - визуализация.
Финансово отчитане и одит на дейностите по прoекта Изготвен финален технически и финансов отчет.Извършен финансов одит на проектната документацияи финансово отчетените документи.Приключване напроекта
Провеждане на търг за избор на консултант, избор на консултант и подписване на договор Организиране процедура за избор на изпълнител на услугата с предмет: ”Консултантски услуги за въвеждане на система за управление на качеството(СУК)ISO 9001:2008”. Оценяване на офертите от комисията. Изготвяне на решение за класиране на кандидатите и определяне изпълнител. Изпращане покана за сключване на договор с избрания изпълнител. Подписване на договор за предоставяне на услугата
Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008 и постигане на продуктово съответствие СЕ маркировка 2.1. Организиране на процедура за избор на изпълнител на услугата с предмет: ”Въвеждане на на ISO 9001.” Оценяване на оферти от комисията. Изготвяне на решение за класиране на кандидатите и определяне изпълнител.Изпращане покана за сключване на договор с избрания изпълнител.Подписване на договор за предоставяне на услугата 2.2. Решение да не се извършва въвеждане на СЕ маркировка на противокуршумни стъкла
Сертифициране по ISO 9001:2008. Постигане на продуктово съответствие СЕ маркировка Извършване на окончателен одит от сертифициращата организация и изготвяне на финален доклад за готовността на фирмата за въвеждане на СУК. Получаване на одобрение за сертификация. Получаване на официален сертификат за въведената СУК съгласно ISO 9001:2008.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СЕМА-М
СИ ЕС БИ ЕООД - гр. София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 409 BGN
Общ бюджет: 6 600 BGN
БФП: 4 950 BGN
Общо изплатени средства: 4 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 950 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 208 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 743 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
743 BGN
Финансиране от бенефициента 22 803 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз